Wet- en regelgeving

Beroepsgeheim
Een psychiater heeft, net als alle artsen, een beroepsgeheim.

Informatie aan anderen
Het is gebruikelijk dat de huisarts informatie ontvangt over de diagnose en de behandeling, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft.
De kosten van uw behandeling worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, waarbij informatie over de DSM-classificatie wordt verstrekt. Het is echter mogelijk een beroep te doen op de Privacyregeling.
In het kader van de Zorgverzekeringswet worden wettelijk verplichte, geanonimiseerde, gegevens verstrekt aan het DIS (DBC Informatie Systeem) van de Nederlandse Zorgautoriteit

Zonder uw toestemming zullen geen gegevens aan anderen worden verstrekt.

Klachten
Indien u klachten heeft over de behandeling, kunt u deze het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Mocht dit niet mogelijk zijn, of komt u er niet uit met uw behandelaar, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie. Bij ernstige klachten kunt u terecht bij de Inspectie voor Gezondheidszorg.

Kwaliteitsstatuut
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden.